0
basket
MIJN ACCOUNT
NIEUWE BESTELLING

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE TEXTIELVERZORGINGSBEDRIJVEN (31/01/2017)

I. ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 1:
Deze voorwaarden werden opgemaakt en goedgekeurd door:
- enerzijds :
1) ACV-CSC TEXTURA, Koning Albertlaan 27, 9000 Gent
2) Test-Aankoop, Hollandstraat 13, 1060 Brussel
- anderzijds :
de Federatie van de Belgische Textielverzorging - de FBT­ vzw, Brusselsesteenweg 478, 1731 Zellik.

Art. 2:
a) Deze leveringsvoorwaarden hangen goed zichtbaar uit en liggen voor iedere belanghebbende ter beschikking in elk t.v.b. (textielverzorgingsbedrijf) lid van de FBT, alsook  in alle bijhuizen en depots van deze bedrijven. Dit lidmaatschap is herkenbaar aan het embleem zoals afgebeeld bovenaan deze voorwaarden.
b) Deze leveringsvoorwaarden worden opgenomen - of er wordt naar verwezen - in de wasboekjes, -lijsten, facturen, rekeningen, ontvangstbewijzen, e.d. die door deze bedrijven worden gebruikt.
c) Een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden wordt in elk geval door het bedrijf aan de klant overhandigd op het eerste verzoek van deze.
d) Deze leveringsvoorwaarden liggen voor iedere belanghebbende verder nog ter beschikking :
1. op het FBT-secretariaat en in alle afdelingen van de verenigingen van verbruikers, in art. 1 vermeid;
2. op de administratieve zetel van de CACET vzw, Brusselsesteenweg 478, 1731 Zellik (Asse).
CACET = Commissie voor Arbitrage Consumenten en Textielverzorgers vzw

Art. 3:
- Onder "textielverzorgingsbedrijf', t.v.b. wordt verstaan: ieder bedrijf dat textiel of leder reinigt, onderhoudt of verft.
- Onder "klant" wordt verstaan : iedere prive-persoon die goederen aanbiedt (of laat aanbieden) ter behandeling in een textielverzorgingsbedrijf.

Art. 4:
- Door gebruik te maken van de diensten van een t.v.b., aanvaardt de klant deze leveringsvoorwaarden.

II. VERPLICHTINGEN VAN HET TEXTIELVERZORGINGSBEDRIJF
Art. 5 :
Het textielverzorgingsbedrijf is verplicht de haar verstrekte opdrachten vakkundig en binnen een redelijke termijn te verrichten.
Bij ontvangst van de te behandelen stukken, dient door het textielverzorgingsbedrijf aan de klant een afgiftebon te worden overhandigd met vermelding van de afgiftedatum en verwijzing naar de algemene leveringsvoorwaarden.

Art. 6 :
Het textielverzorgingsbedrijf is aansprakelijk voor alle door haar veroorzaakte schade aan, of verlies van, ter behandeling gegeven goederen, voor zover bij deze algemene leveringsvoorwaarden niet anders wordt bepaald.

III. AANBEVELINGEN VOOR EN VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT
Art. 7 :
Aanbevelingen :
a) De klant dient op duidelijke wijze zijn naam en adres kenbaar te maken aan het textielverzorgingsbedrijf, deze te vermelden op zijn bundels, en bij voorkeur zijn goederen te merken met zijn initialen.
b) De te reinigen goederen moeten degelijk verpakt worden, zodat er niets kan verloren gaan of beschadigd worden.
c) Kleine stukken, zakdoeken, delicate goederen of goederen die voor de klant van een bijzondere waarde zijn, dienen apart verpakt.
d) Verplichtingen :
De klant dient na te gaan of er geen vreemde voorwerpen in, of aan, de te behandelen goederen zijn achtergebleven, die de goederen kunnen beschadigen, bv. manchet­ knopen, broches, sierobjecten, kogelpennen, lippenstiften, geld, enz.

Art. 8 :
Aansprakelijkheidsbeperkingen en voorbehoud :
a) Het t.v.b. kan niet aansprakelijk gesteld worden ingeval de aangeboden goederen, omwille van hun, op het eerste zieht, niet waarneembare aard of samenstelling, of omwille van een, op het eerste zieht, niet waarneembaar gebrek, beschadigd zouden worden door een normaal behandelingsproces.
b) Goederen die volgens de klant van een bijzondere waarde zijn, moeten door de klant afzonderlijk worden aangeboden en tenminste worden voorzien van een waarschuwingsnota voor de textielverzorger. lngeval deze verplichting niet in acht wordt genomen, kan het t.v.b. niet verantwoordelijk gesteld worden ingeval deze goederen door een normaal behandelingsproces zouden worden beschadigd.
c) "Delicate textielwaar zoals o.m. zijde, gordijnen, overgordijnen, tapijten en leer worden weliswaar vakkundig, maar steeds met enig risico behandeld. In sommige gevallen is het voor de textielverzorger aangewezen een schriftelijk voorbehoud te formuleren en dit voor akkoord te laten ondertekenen door de klant".
d) Textiel- of lederwaar wordt steeds gereinigd volgens de aanbevelingen verstrekt door de eventueel aanwezige etikettering van onderhoud.
e) Met betrekking tot art. 7 d), kan het t.v.b. niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van deze vreemde voorwerpen, noch voor de beschadiging door diezelfde voorwerpen veroorzaakt aan de behandelde goederen.
f) Het t.v.b. is slechts aansprakelijk voor beschadiging of verlies van voorwerpen in of aan de ter behandeling gegeven goederen als knopen, gespen, ritssluitingen, geplakte ceintuur, rubber belegsel, enz. voor zover deze bestand zijn tegen het behandelingsproces dat de goederen, waartoe zij behoren, dienen te ondergaan.

CONTACTEER ONS
Vanosta
Paddeschootdreef 4a
Sint-Niklaas, Belgien
03 780 74 00
info@vanosta.net